استخراج DNA

استخراج DNAاز میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، انواع بافت های جانوری، گیاهی و انسانی

استخراج DNA به دو روش فنول کلروفرم , salting out یا با استفاده از کیت های تجاری و در صورت لزوم از روش های مکمل در آزمایشگاه انجام می شود. در روش فنل کلروفرم در نمونه ­های خونی ابتدا با استفاده از اب مقطر سرد طی سه مرحله گلبول های قرمز را لیز کرده سپس با استفاده از محلول lysis buffer که حاوی دترجنت های غیر یونی است به همراه پروتئیناز K غشای گلبول های سفید و هسته سلول را هضم کرده سپس با استفاده از فنل و کلروفرم پروتئین ها را هضم و DNA را وارد فاز آبی می­ کنند. در نهایت به وسیله الکل  مولکول­ های آب از اطراف DNA  دورشده وکلاف DNA تشکیل می­ شود. این DNA استخراج شده در آب حل و غلظت آن را به وسیله دستگاه نانودراپ اندازه گیری می شود.

در این شرکت استخراج DNA از تمامی نمونه های زیستی انجام و بر اساس نوع نمونه پیش فاکتور ارسال می شود. شروع قیمت از ۳۵۰۰۰ تومان است.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.