الکتروفورز افقی و عمودی

الکتروفورز افقی و  عمودی  (ژل اکریلامید)

در روش الکتروفورز قطعات DNA به علت بار منفی گروه فسفات در برابر میدان الکتریکی از قطب منفی به سمت قطب مثبت حرکت می کنند و براساس اندازه از هم تفکیک می­ شوند. به این ترتیب که هرچه طول قطعه کوتاه تر باشد قادر است مسافت بیشتری را در ژل طی کند و برعکس. الکتروفورز افقی معمولا بر روی ژل آگارز انجام می شود و پس از رنگ آمیزی با Safe Stain در دستگاه ژل داک تحت نور UV باندهای PCR قابل مشاهده هستند.

PAGE (Poly acryl amide Gel Electrophoresis) الکتروفورز با قدرت تفکیک بسیا بالا حتی تا چند جفت باز است که در روش ­های  ARMS-PCR, PCR-RFLPو tetra ARMS-PCR می توان جهت تفکیک باندها و تشخیص ژنوتایپ از آنها استفاده کرد. ژل اکریلامید شامل پودر اکریلامید و بیس اکریلامید به همراه بافر TBE است که کاتالیزورهای TEMED و امونیوم پراکسی دی سولفات جهت تسریع واکنش پلیمریزاسیون به آن اضافه می شود. جهت رنگ آمیزی ژل الکتروفورز ابتدا متیلن بلو استفاده می ­شود.

جهت بررسی پروتئین از الکتروفورز عمودی و روش SDS page استفاده می شود که در این شرکت تمام مراحل انجام شده و ژل نهایی تحویل داده می شود. جهت درخواست این خدمات از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تماس های شرکت اقدام نمایید.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.