انواع PCR

انواع PCR از قبیل ARMS-PCR, PCR-RFLP, RT-PCR, Multiplex PCR

واکنش زنجیره ا­ی پلیمراز  (PCR: Polymerase Chain Reaction) یکی از پرکاربردترین تکنیک­ ها در زیست‌شناسی مولکولی است که به منظور تکثیر یک یاچند قطعه DNA با توالی خاص به تعداد زیاد به کار می‌رود. این تکنیک در سال ۱۹۸۳ به وسیله کری مولیس ابداع شد. اساس روش PCR سنتز آنزیمی یک رشته DNA به وسیله DNA پلی­مراز است که در چرخه های دمایی متعدد انجام می گردد. این چرخه­ ها به ترتیب شامل مراحل واسرشت شدن DNA دورشته ای، اتصال پرایمرها به جایگاه هدف خود روی DNA تک رشته  وسپس تکثیر DNA به وسیله آنزیم Taq polymerase و ساخت رشته جدید است. با استفاده از این تکنیک می ­توان پلی­مورفیسم ­های تک­ نوکلئوتیدی(SNP)  و جهش­ ها را به وسیله روش های ARMS-PCR ,PCR-RFLP تشخیص داد.

در این شرکت با توجه به توالی پرایمرها و استفاده از تکنیک های مولکولی انواع نمونه ها ستاپ می شوند و محصول PCR تحویل داده می شود.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.