غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک

تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش OD یا NanoDrop

دستگاه نانودراپ قادر است در حجم بسیار کم مثلا ۲ میکرولیتر غلظت اسید های نوکلئیک را بر حسبng/µl تعیین کند. همچنین با تعیین نسبت جذب نوری اسید های نوکلئیک ( DNA, RNA) در ۲۶۰ نانومتر به جذب نوری در ۲۸۰ نانومتر(جذب پروتئین ها) و جذب نوری در nm  ۲۶۰ به جذب نوری در ۲۳۰ نانومتر(جذب نوری مواد الی همچون فنول) به ترتیب میزان آلودگی پروتئینی و آلودگی مواد آلی را بسنجد.

با توجه به عدم وجود دستگاه نانودراپ در بسیاری از مراکز علمی و برای همکاری با دانشجویان خوانش غلظت اسیدهای نوکلئیک در این شرکت تنها با هزینه ۱۰۰۰۰ تومان انجام می شود.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.