سنتز الیگونوکلئوتید

برای ارسال سفارش به پایین صفحه مراجعه کنید

فرم دارای دو صفحه است. در صفحه دوم نوع و نام تغییرات شیمیایی ذکر شده است. در صورتی که تغییر مورد نظر شما در لیست نیست با شرکت تماس حاصل نمایید.

برای هر پرایمر نام اختصاصی انتخاب نمایید.

در ستونSeq، توالی الیگونوکلئوتید مورد نظرتان را به طور دقیق از چپ به راست بنویسید

تعداد جفت باز الیگونوکلئوتید را نوشته و توجه نمایید برای تعداد بیشتر از ۳۵ جفت باز باید غلظت سنتزی بیشتری در نظر گرفته شود

 عدد مربوط بهOD را مقابل توالی الیگو نوکلئوتید ثبت نمایید.

 در صورت تمایل به استفاده از روش های تخلیص لطفاً حتماً ذکر گردد..

 

ارسال سفارش

خواهشمندیم فرم سنتز الیگونوکلئوتید را دانلود و فرم را پر کرده آن را با فرمت zip فشرده کرده  و در بخش زیر بارگذاری نمایید .

    بارگذاری فرم