سنتز پپتید

برای ارسال سفارش به پایین صفحه مراجعه کنید

اطلاعات خود را تکمیل نمایید.

نام پپتید باید اختصاصی باشد.

طول اسید آمینه ای، مقدار وزنی، درصد خلوص و توالی پپتید باید مشخص گردد.

توالی پپتید حتماً از NبهC  نوشته شود.

پپتید ها دارای HPLC chromatogram,Mass spec analysis,Synthesis reportمی باشند.

modified synthetic peptides  طبق درخواست انجام می گیرد.

Acetylation, Fluorescence dye labeling, Disulfide bridge formation,BSA Conjugation,Map Conjugation,KLH Conjugation

 

ارسال سفارش

خواهشمندیم فرم سنتز پپتید را دانلود و فرم را پر کرده آن را با فرمت zip فشرده کرده و در بخش زیر بارگذاری نمایید

 

    بارگذاری فرم