سنتز ژن

برای ارسال سفارش  سنتز ژن به پایین صفحه مراجعه کنید

اطلاعات خود را تکمیل نمایید.

نام ژن باید اختصاصی باشد.

نام ژن، تعداد نوکلئوتیدها و نوع وکتور درخواستی را وارد نمایید.

ژن ها پس از سنتز در وکتور Puc57ناحیهEcoRVکلون می گردند. در صورت تمایل به کلونینگ در وکتور دیگر(Subcloning)  هزینه آن به صورت جداگانه دریافت می گردد.

 

ارسال سفارش

خواهشمندیم فرم سنتز ژن را دانلود و فرم را پر کرده  آن را با فرمت zip فشرده کرده و در بخش زیر بارگذاری نمایید .

    بارگذاری فرم