طراحی پرایمر و پروب

در این آزمایشگاه طراحی پرایمر برای انواع PCR بر روی ژن های مختلف انجام می شود. از جمله آنها می توان به روش هایی اشاره کرد که برای تعیین جهش ها و واریانت های ژنتیکی در آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیصی استفاده می­ شود. هم چنین طراحی پرایمر و پروب برای بررسی بیان کمی ژن­ ها با استفاده از روش Real-time PCR انجام می شود. طراحی پرایمر برای مطالعات اپی ژنتیک و بررسی متیلاسیون نواحی تنظیمی ژن ها با استفاده از روش هایی نظیر  MSPو HRM ارائه می­ شود. پس ازطراحی پرایمر با پایگاه­ های داده مرتبطBLAST  انجام می­ شود درمورد پرایمرهایی که برای تعیین توالی استفاده می شوند با برنامه SNPCheck هم بررسی می­ شود. پس از طراحی پرایمر و یا پروب و اخذ تاییدیه­ های لازم سفارش سنتز آن هم انجام می­ شود.

خواهشمند است پس از مطالعه قوانین ارسال نمونه و با رعایت موارد مذکور، درخواست خود را در اینجا ثبت نمایید.