اجرای پروژه موفق توسط شرکت ویستا ژن آنزیم

شرکت دانش بنیان ویستا ژن آنزیم توانست با اجرای پروزه تولید بیوکاتالیست پالاینده پساب های صنعتی در بین شرکتهای موفق صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گیرد.

1

لینک دسترسی