کارگاه آموزشی روش های PCR

کارگاه آموزشی روش های PCR، مهندسی ژنتیک و کلونینگ

مباحث اصلی:

اصول تهیه محیط کشت و کشت باکتری

استخراج DNAژنومی

تکثیر قطعه موردنظر با روشPCRو ورود آن به درون وکتور

انجام الکتروفورز و مشاهده قطعه تکثیر شده

انتخاب قطعه ژنی مورد نظر

انجام واکنش هضم آنزیمی(digestion)

انجام واکنش الحاق(ligation)

ترانسفورماسیون وکتور به درون میزبان

غربالگری کلونی های نوترکیب

استخراج پلاسمید نوترکیب

برش آنزیمی پلاسمید نوترکیب

         الکتروفورز و تفسیر نتیجه کلونینگ

         هزینه ثبت نام ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد

         مدت برگزاری کارگاه ۲ روز می باشد

 

* کارگاه های آموزشی شرکت ویستا ژن آنزیم در بخش تئوری در پردیس شمالی دانشگاه تهران و بخش عملی با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و آموزش استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد*

برای اطلاع از زمان و قیمت کارگاه ها لطفاً با شماره های ۶-۴۴۶۲۳۸۳۴تماس حاصل نمایید.