خدمات

طراحی پرایمر و پروب

در این آزمایشگاه طراحی پرایمر برای انواع PCR بر روی ژن های…

کروماتوگرافی HPLC

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High Performance Liquid Chromatography -HPLC) که پیشتر…

تعیین توالی

تعیین توالی |  ویستاژن آنزیم برای ارسال سفارش به پایین صفحه مراجعه…

سنتز الیگونوکلئوتید

برای ارسال سفارش به پایین صفحه مراجعه کنید فرم دارای دو صفحه…

سنتز ژن

برای ارسال سفارش  سنتز ژن به پایین صفحه مراجعه کنید اطلاعات خود…

سنتز پپتید

برای ارسال سفارش به پایین صفحه مراجعه کنید اطلاعات خود را تکمیل…

کروماتوگرافی گازی (GC)

دستگاه کروماتوگرافی گازی دستگاه GC یا کروماتوگرافی گازی یکی از تجهیزات رایج…

استخراج DNA

استخراج DNAاز میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، انواع بافت های جانوری،…

استخراج RNA

استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، انواع بافت­های جانوری،…

غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک

تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش OD یا NanoDrop دستگاه نانودراپ…

سنتز cDNA

یک مرحله حدواسط در مطالعات بیان ژن، سنتز  cDNA است. سنتز  cDNA…

انواع PCR

انواع PCR از قبیل ARMS-PCR, PCR-RFLP, RT-PCR, Multiplex PCR واکنش زنجیره ا­ی…

بررسی کمی ژن

بررسی کمی ژن (relative and absolute) با  Real-Time PCR و آنالیز داده…

خدمات ژنوتایپینگ با روش HRM

خدمات ژنوتایپینگ با روش (High Resolution Melting (HRM تکنیک  HRM یک تکنیک…

الکتروفورز افقی و عمودی

الکتروفورز افقی و  عمودی  (ژل اکریلامید) در روش الکتروفورز قطعات DNA به…

اخبار

انعقاد قرارداد مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی

شرکت دانش بنیان ویستا ژن آنزیم در راستای توسعه علمی و تجاری…

اجرای پروژه موفق توسط شرکت ویستا ژن آنزیم

شرکت دانش بنیان ویستا ژن آنزیم توانست با اجرای پروزه تولید بیوکاتالیست…

این یک پیشنهاد عالیست!

مواد و تجهیزات بدون استفادتو بفروش، مود و تجهیزات مورد نیازتو بخر…
Vistagene-Logo

1459269222_social-instagram-square1  1459269231_telegram

عضویت در خبرنامه